Deze algemene voorwaarden gelden voor de dienstverlening van Beleef Smaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65595912. Bekend bij de belastingdienst onder BTW-id NL001857883B83.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten gesloten tussen Beleef Smaak en haar klanten. Door gebruik te maken van de dienstverlening en/of het bestellen van producten bij Beleef Smaak gaan klanten akkoord met deze algemene voorwaarden. Indien gewenst worden deze algemene voorwaarden kosteloos thuis gestuurd.
 2. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, zal deze worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden en in overeenstemming met het geldende Nederlandse recht.

Artikel 2. Bestellingen

 1. Bestellingen van maaltijden kunnen worden gedaan via de internetsite www.beleef-smaak.nl tot het moment dat op de internetsite staat vermeld.
 2. Een bestelling is definitief als Beleef Smaak deze per e-mail heeft bevestigd. Het staat Beleef Smaak vrij om een bestelling zonder verdere toelichting te weigeren.
 3. Wijzigingen of annuleringen van bestellingen van maaltijden zijn zonder kosten mogelijk voordat de besteltermijn van een bestelling is verlopen en zijn definitief wanneer Beleef Smaak deze per e-mail heeft bevestigd. Wijziging of annulering van overige opdrachten is zonder kosten mogelijk tot aan het moment vermeld in de bijbehorende offerte.
 4. Vanwege de aard van de bestelling (levensmiddelen) en omdat de producten bederfelijk van aard zijn en niet kunnen worden teruggezonden, geldt na verstrijken van de annuleringstermijn het wettelijke “herroepingsrecht voor overeenkomsten die op afstand worden gesloten”, niet.
 5. Voordat een bestelling geplaatst kan worden, moeten de volgende gegevens doorgeven worden: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Een klant geeft daarmee toestemming dat deze gegevens worden gebruikt voor het afwikkelen van de bestelling en/of beheer van je account.
 6. De klant staat er tegenover Beleef Smaak voor in dat de verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Eventuele wijzigingen in de gegevens die voor de afhandeling van de bestelling van belang zijn dienen tijdig aan Beleef Smaak doorgegeven te worden.
 7. Het staat Beleef Smaak vrij om het aanmaken van een account naar eigen inzicht te weigeren en/of een account te beëindigen dan wel de toegang tot de account te ontzeggen zonder opgaaf van redenen. Een beëindiging van een account wordt per e-mail naar het opgegeven e-mailadres medegedeeld.
 8. Bij het aanmaken van een account krijg je een gebruikersnaam en wachtwoord die je kunt gebruiken voor het opgeven van je bestelling en het inzien van je eigen bestelgegevens.

Artikel 3. Kwaliteitsgarantie, levering en uitvoering

 1. Beleef Smaak staat er voor in dat haar producten worden bereid en bewaard volgens de redelijke eisen van (vak)bekwaamheid en deskundigheid en neemt daarbij de wettelijke, en voor zover deze ontbreken, de gebruikelijke normen voor bereiding en bewaren van voedingsmiddelen in acht.
 2. Beleef Smaak werkt zo veel mogelijk met dagverse ingrediënten. Om de kwaliteit van de producten te kunnen garanderen dienen de producten door de klant bereid en bewaard te worden volgens de instructies op de internetsite of de instructies die mondeling bij aflevering worden verstrekt. Beleef Smaak geeft geen garantie wanneer eventuele gebreken (mede) zijn veroorzaakt door de klant of een derde of wanneer gebreken zijn veroorzaakt door externe factoren of onkundig gebruik. Het risico van vermindering van kwaliteit, verlies, bederf etc. gaat over op de klant zodra de bestelling is opgehaald of afgeleverd.
 3. Beleef Smaak garandeert niet dat alle producten volledig voldoen aan de verstrekte beschrijving en/of afbeelding en behoud zich het recht voor indien nodig veranderingen aan te brengen. Significante wijzigingen worden tijdig voor het afgesproken afhaal- of aflevertijdstip doorgegeven waarna de bestelling kosteloos te annuleren is.
 4. Wanneer een bestelling niet wordt afgehaald of kan worden afgeleverd, dan zal Beleef Smaak omwille van de kwaliteit en mogelijke gezondheidsrisico’s de betreffende bestelling 24 uur na het afgesproken aflevermoment vernietigen, zonder dat Beleef Smaak gehouden is om de koopprijs terug te betalen of eventuele schade te vergoeden.

Artikel 4. Prijs en betaling

 1. De tarieven voor de dienstverlening worden bekend gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke offerte.
 2. Betalingen worden niet teruggestort, behalve in geval van annulering van een bestelling op de wijze zoals op de internetsite en/of in deze Algemene Voorwaarden bepaald.

Artikel 5. Aansprakelijkheid en klachten

 1. Eventuele klachten dienen meteen dan wel binnen een redelijke termijn na aflevering te worden gemeld, onder duidelijke en volledige beschrijving van de klachten. Beleef Smaak zal zich inspannen om de klacht binnen zeven dagen te beantwoorden en binnen een termijn van veertien dagen in overleg met de klant op te lossen.
 2. Beleef Smaak is niet aansprakelijk in geval van een situatie die te wijten is aan overmacht en voor enige indirecte of gevolgschade die optreedt door of als gevolg van het gebruikmaken van de dienstverlening van Beleef Smaak dan wel uit de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze dienstverlening. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove schuld van Bleef Smaak.
 3. Beleef Smaak behoud zich het recht voor een bestelling uiterlijk 2 dagen voor de overeengekomen afleverdatum door middel van een e-mail bericht of telefonisch te annuleren, zonder aansprakelijk gesteld te worden.
 4. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik dat deze maakt van de dienstverlening van Beleef Smaak, ook voor het gebruik dat wordt gemaakt door degenen met wie de klant de maaltijden deelt. Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingsstoffen, allergieën en dergelijke behoren tot de risicosfeer van de gebruiker, ook al is Beleef Smaak daar van tevoren op de hoogte. Beleef Smaak kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hierdoor ontstane schade en/of gezondheidsproblemen. Beleef Smaak is gevrijwaard voor welke claim dan ook van de klant of van derden die op enige wijze voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de dienstverlening van Beleef Smaak.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (de content van) de internetsite, de aangeboden producten, incl. verpakkings- en reclamemateriaal en overige uitingen berusten uitsluitend bij Beleef Smaak.
 2. Het gebruik dat gemaakt mag worden van de internetsite en de dienstverlening van Beleef Smaak is beperkt tot hetgeen is bepaald op de internetsite en in deze Algemene Voorwaarden.
 3. Beleef Smaak heeft het recht om ingezonden bijdragen, zoals recensies, te gebruiken voor al haar huidige en toekomstige activiteiten. Voor zover op deze bijdragen intellectuele eigendomsrechten rusten, worden deze onvoorwaardelijk en kosteloos aan Beleef Smaak overgedragen en wordt daarbij ook afstand genomen van eventuele persoonlijkheidsrechten.
 4. Beleef Smaak heeft het recht om een bijdrage naar eigen inzicht op de internetsite te plaatsen en/of te verwijderen, al dan niet onder vermelding van de door de gebruiker opgegeven (gebruikers-)naam.

Artikel 7. Privacy

 1. Beleef Smaak verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de klant en neemt deze op in een bestand in het kader van haar dienstverlening en houdt zich daarbij aan de wettelijke regels over de bescherming van persoonsgegevens. Beleef Smaak bewaart persoonsgegevens zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, rekening houdend met de huidige stand van de techniek.
 2. Persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening van Beleef Smaak dan wel indien wij daartoe op grond van de wet of een bevel van een bevoegde instantie verplicht zijn. Beleef Smaak maakt gebruik van cookies, die haar in staat stellen om de gegevens van de klant te herkennen. Op die manier wordt het gebruikersgemak verhoogd omdat de klant niet telkens opnieuw de nodige gegevens hoeft in te voeren.
 3. De klant heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie of wijziging van de door Beleef Smaak bewaarde persoonsgegevens en kan daartoe schriftelijk of elektronisch een verzoek indienen.

Artikel 8. Overige bepalingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van de dienstverlening van Beleef Smaak kunnen te allen tijde door Beleef Smaak worden aangepast. Ook heeft Beleef Smaak te allen tijde het recht om haar dienstverlening stop te zetten.
 2. Op deze Algemene Voorwaarden en de dienstverlening van Beleef Smaak is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.
 3. In het geval één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig is en/of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal dan automatisch worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk recht doet aan de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.

 

Vragen over de algemene voorwaarden? Neem dan contact met mij op.